ซื้อขายรถแต่ง

ของรถรวมส่วนควบอีก ดังนี้

รถนั่ง บรรทุกได้สูง เมตรครึ่ง จาก หลังคา หรือว่า พื้นทาง ?. . . .     กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๒ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) บัญญัติไว้ดังนี้. . . .     ข้อ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้. . . . . . . .         (๓) สำหรับส่วนสูง. . . . . . . . . . . .                         (ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของ หรือเกวียน ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร จากพื้นทาง. . . . . . . . . . . .                         (ข) ในกรณีที่เป็นรถอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

คำอธิบาย :. . . .     ข้อ ๑ (๓) (ก) มีใจความเกี่ยวข้องกับ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) ว่า “ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง”. . . .     ข้อ ๑ (๓) (ข) มีใจความเกี่ยวข้องกับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู้) ว่า “ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร”. . . .     พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้นิยามคำว่า “รถบรรทุก” ไว้ว่า หมายถึง รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ จึงครอบคลุมคำว่า “รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล” ใน

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.